Huyện Tam Dương giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng các cấp

18/05/2020

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, việc thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có vai trò quan trọng góp phần phục vụ đại hội. Xác định điều đó, Huyện ủy, UBND huyện Tam Dương đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường thực hiện tốt công tác đối thoại và duy trì lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng, kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Theo thống kê, trong năm 2019, có 322 lượt công dân được tiếp tại Trụ sở tiếp công dân huyện. Các ý kiến của công dân được lãnh đạo UBND huyện, Ban Tiếp công dân huyện tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết. Sau các buổi tiếp công dân, UBND huyện ban hành văn bản thông báo kết quả tiếp công dân gửi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị của huyện và UBND các xã, thị trấn xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. UBND huyện tiếp nhận 187 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Qua phân loại, UBND cấp huyện phải giải quyết theo quy trình 53 đơn, cấp xã 52 đơn. Kết quả, cấp huyện đã giải quyết xong 24 đơn, đang xem xét, giải quyết 29 đơn; cấp xã đã giải quyết xong 18 đơn, 34 đơn còn lại đang trong quá trình xem xét, giải quyết. Nội dung đơn thư tố cáo tập trung nhiều trong lĩnh vực quản lý đất đai; bồi thường, giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Từ thực tiễn giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại cho thấy, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện có chiều hướng tăng, diễn biến phức tạp. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt liên quan đến những tồn tại trong việc xét, cấp đất giãn dân qua các thời kỳ chưa được giải quyết dứt điểm, công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp… Nhiều trường hợp người gửi đơn thư tố cáo chưa nắm rõ quy định dẫn đến gửi đơn thư tố cáo vượt cấp, gửi cùng lúc nhiều cấp, nhiều ngành. Thực trạng đơn thư tố cáo giấu tên, mạo tên chiếm tỷ lệ khá cao, nội dung đơn thư không vì mục đích xây dựng mà có ý đồ cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ.

Từ thực tiễn của năm 2019, để làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm phục vụ tốt đại hội Đảng các cấp, ngay từ đầu năm 2020, Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường thực hiện tốt công tác đối thoại và duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng, Quy định 11 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. Huyện chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm  của thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Đồng thời, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; niêm yết công khai lịch lãnh đạo UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp công dân; công khai, minh bạch các thủ tục liên quan đến công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; thành lập các tổ công tác xác minh, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện tiếp 32 lượt công dân; tiếp nhận 100 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện, trong đó, cấp huyện tiếp nhận 43 đơn, cấp xã tiếp nhận 57 đơn thuộc thẩm quyền. Đến nay, cấp huyện đã giải quyết xong 13 đơn, cấp xã giải quyết xong 7 đơn, các đơn thư còn lại đang trong quá trình xem xét, giải quyết.

Nhận định của Phòng Thanh tra huyện, tuy số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng so với những tháng đầu năm 2019 song tính chất, mức độ đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân không gay gắt, phức tạp, chủ yếu đề nghị giải quyết một số nội dung liên quan đến vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, tình trạng ô nhiễm môi trường… Trên địa bàn huyện không phát sinh “điểm nóng” về khiếu nại, khiếu kiện đông người. Tuy nhiên, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, giải pháp phòng ngừa khiếu kiện liên quan đến những tồn tại trong việc giao đất dịch vụ, đất giãn dân qua các thời kỳ chưa được giải quyết dứt điểm và những đơn thư khiếu nại liên quan đến công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp.

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai, Bộ Luật dân sự và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân biết và thực hiện. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, thông tin định hướng dư luận tạo sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đã có hiệu lực trên địa bàn. Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác tiếp công dân; chủ động đối thoại, giải quyết ngay các phản ánh, kiến nghị của người dân mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế tối đa kiến nghị, phản ánh vượt cấp.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: