Đảng bộ huyện Sông Lô nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

21/09/2020

Nhận thức tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xem đây là những vấn đề cơ bản, quyết định trực tiếp đến chất lượng tổng hợp, sức mạnh và hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện, những năm qua, Đảng bộ huyện Sông Lô đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt theo chuyên đề đúng quy định. Nội dung sinh hoạt tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới; xóa đói, giảm nghèo; việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…Đồng thời, cử các đồng chí huyện uỷ viên về giao ban trực tiếp với bí thư chi bộ nông thôn, kịp thời nắm bắt tình hình bức xúc của nhân dân để tham mưu cho cấp uỷ giải quyết, định hướng, dự báo chính xác tình hình tư tưởng, dư luận, thực hiện ngày càng tốt hơn phương châm hướng về cơ sở.

Xác định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ và giải pháp hàng đầu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, những năm qua, các cấp ủy đảng trong huyện Sông Lô đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, triển khai và cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 11 Nghị quyết, 03 đề án, 06 quy định, 02 quy chế, 24 Chỉ thị, 78 Chương trình, 150 Kế hoạch, 13 Hướng dẫn, 2095 Công văn, 12 Thông tri, 305 báo cáo, 2184 Quyết định, 495 Thông báo, Thông báo kết luận và nhiều văn bản khác để cụ thể hóa tinh thần nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II nhằm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ngành và cơ sở tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị.

Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, huyện đã tiến hành sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thông tin thể thao huyện và Đài truyền thanh huyện, chuyển chức năng quản lý nhà nước của Trung tâm dân số KHHGĐ huyện về Trung tâm Y tế quản lý; sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy; sáp nhập Ban Quản lý dự án và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện; bố trí chức danh Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện. Chỉ đạo việc sáp nhập thôn tại các xã, thị trấn, giảm từ 175 thôn xuống còn 146 thôn, tổ dân phố; thực hiện việc sáp nhập các trường tiểu học với trung học cơ sở tại các xã: Bạch Lưu, Nhạo Sơn, Tứ Yên, Như Thụy và sáp nhập trường THPT Sáng Sơn với THPT Sông Lô. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, tinh gọn, chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với nhiều hình thức phong phú, thiết thực xây dựng mô hình điểm, đăng ký làm theo của các tập thể, cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết các phát sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, công tác xây dựng Đảng ở các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện có chuyển biến rõ rệt. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Các cấp ủy, tổ chức đảng duy trì thường xuyên và đều đặn chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt được đổi mới. Trong sinh hoạt chi ủy, chi bộ đã thực sự phát huy dân chủ; nhiều chi bộ đã tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết được những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức cán bộ được chú trọng, hằng năm, huyện có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, nhằm từng bước nâng cao trình độ, kiến thức cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao. Hệ thống tổ chức cơ sở Đảng được bố trí sắp xếp phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ lãnh đạo chính trị trên từng địa bàn, từng đơn vị công tác, nhất là hệ thống cơ sở đảng ở nông thôn. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng các nghị quyết theo hướng ngắn gọn, đi sâu vào các giải pháp có tính khả thi để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 94,2%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn 88%; bình quân mỗi năm, Đảng bộ kết nạp được 153 đảng viên.

Công tác kiểm tra tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được tăng cường. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nền nếp sinh hoạt Đảng và việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Trong 5 năm qua, Huyện ủy đã kiểm tra 56 tổ chức đảng và 20 đảng viên, giám sát 52 tổ chức, 19 đảng viên. Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 66 tổ chức đảng và 98 đảng viên, giám sát 80 tổ chức đảng và 13 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp và Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 217 đảng viên và 2 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã kịp thời uốn nắn những sai lệch, khắc phục những thiếu sót của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảm bảo ổn định tình hình ở địa phương.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Sông Lô tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung rà soát và củng cố những cơ sở yếu kém; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề gắn với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt việc phân công cấp ủy viên, cán bộ các ban xây dựng Đảng cấp huyện về dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố. Tăng cường công tác phát triển đảng viên; tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 - 2025./.​

Lệ Quyên

 

Các tin đã đưa ngày: