Lập Thạch chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận

05/11/2020

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở ở Lập Thạch đã thường xuyên chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp bảo đảm đủ về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Qua đó, đã chuyển tải có hiệu qủa các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến người dân; kịp thời nắm bắt, giải quyết những phát sinh, vướng mắc ngay từ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế ở từng đơn vị, địa phương, Ban Dân vận đã tham mưu BTV Huyện ủy và phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận cơ sở, từ đó, đề xuất kiện toàn, xây dựng tổ chức biên chế bộ máy cơ quan dân vận các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy Lập Thạch thường xuyên trao đổi nghiệp vụ,
nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn

Để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ dân vận các cấp, Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn chú trọng sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ dân vận theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bố trí, phân công cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín đảm nhiệm công tác dân vận; tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước...

Toàn huyện Lập Thạch hiện có 20 khối dân vận xã, thị trấn và 189 tổ dân vận cơ sở ở các thôn dân cư, tổ dân phố. 100% trưởng khối Dân vận các xã, thị trấn đều giữ chức danh Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; 100% tổ Trưởng tổ dân vận cơ sở là bí thư chi bộ thôn dân cư, tổ dân phố

Nhờ được củng cố, kiện toàn và thường xuyên quan tâm đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ dân vận cơ sở ở huyện Lập Thạch đã tham mưu với cấp ủy đề ra nhiều chủ trương phù hợp trong lãnh đạo thực hiện công tác vận động quần chúng của Đảng bộ cơ sở; thực hiện tốt vai trò trung tâm phối hợp hoạt động giữa MTTQ, các đoàn thể, thôn dân cư trong công tác vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả  các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước... Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ dân vận cơ sở còn là những tuyên truyền viên vừa vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, vừa là cầu nối nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chủ động phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của người dân trên các lĩnh vực... 

Đồng chí Nguyễn Công Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn Lập Thạch cho biết: Thực hiện tốt phong cách dân vận “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở thị trấn luôn bám sát thực tiễn, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở... Dấu ấn rõ nét nhất của công tác dân vận ở thị trấn thời gian qua là đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng văn minh đô thị. Bên cạnh đó, nắm chắc tình hình cơ sở, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở; vận động nhân dân tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ...

 Đồng chí Phùng Thế Hải, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện lập Thạch cho biết: Thời gian tới, nhằm tiếp tục củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp trên địa bàn huyện có đủ năng lực, trình độ, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ban Dân vận Huyện ủy tăng cường phối hợp các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ dân vận cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ dân vận có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm, tâm huyết và phương pháp hiệu quả trong công tác vận động quần chúng; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận theo hướng gần dân, sát cơ sở; phối hợp tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Ngô Tuấn Anh

Các tin đã đưa ngày: